منوی اصلی
 پروژه های عمرانی استانی

نام پروژه

مجري

تاريخ عقد قرارداد (ماه/سال)

نام محل اجرا

سطح زیربنا

شهرستان

شهر

روستا

سرپوشیده

روباز

استخر سرپوشیده فامنین

تربیت بدنی

1388

فامنین

فامنین

-

1420

-

پناهگاه کلاغ لانه

تربیت بدنی

1388

همدان

همدان

-

100

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

-

5080

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/11

همدان

همدان

-

4551

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/7

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

4418

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

بهار

بهار

-

4524

-

مطالعه و احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/3

تویسرکان

تویسرکان

-

1420

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

اسدآباد

اسدآباد

-

3635

-

مطالعه و احداث سالن 1500 نفره

تربیت بدنی

86/10

رزن

رزن

-

3100

-

مطالعه و احداث خانه کشتی

تربیت بدنی

87/3

نهاوند

نهاوند

-

1480

-

مطالعه و احداث سالن ژیمناستیک

تربیت بدنی

86/3

همدان

همدان

-

1222

-

مطالعه و احداث سالن سه سالن تخصصی

تربیت بدنی

86/4

همدان

همدان

-

5200

-

تجهیز هیئتهای ورزشی شهرستان همدان

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تسطیح ، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

70000

تعمیر و مرمت استادیم قدس

تربیت بدنی

87/4

همدان

همدان

-

-

11488

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

ملایر

ملایر

-

-

-

تعمیر و مرمت و تجهیز مجموعه ورزشی ملت

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

11000

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

نهاوند

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

رزن

رزن

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

اسداباد

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

بهار

بهار

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

تویسرکان

-

-

-

تعمیر ساختمان اداری

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تعمیر ساختمان اداری

تربیت بدنی

 

تویسرکان

تویسرکان

-

-

-

تکميل سالن ورزشی شيرين سو 

تربیت بدنی

85/9

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

1201

-

 تکميل سالن ورزشی گیان

تربیت بدنی

86/8

نهاوند

نهاوند

-

1201

-

تکمیل خانه کشتی

تربیت بدنی

87/4

رزن

رزن

-

1339

-

توسعه ورزشگاه جوکار

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

-

-

360

تکمیل سالن 1500نفره اسدآباد

تربیت بدنی

 

اسدآباد

اسدآباد

-

2046

 

 تکمیل سکوی تماشاچیان(لاجین)

تربیت بدنی

پیمانی

بهار

بهار

-

-

400

کاشت چمن زمین فوتبال فیروزان

تربیت بدنی

 

نهاوند

فیروزان

-

-

5000

تکمیل استخر سرپوشیده تختی

تربیت بدنی

 

ملایر

ملایر

-

800

-

دیوار کشی سالن ورزشی زرامین

تربیت بدنی

در حال انعقاد

نهاوند

نهاوند

-

425

-

تکمیل سالن سرابی تویسرکان

تربیت بدنی

 

تویسرکان

تویسرکان

-

325

-

تکمیل سالن ورزشی جوکار(22بهمن)

تربیت بدنی

 

ملایر

ملایر

-

900

-

تکمیل زمین چمن صالح آباد

تربیت بدنی

86/10

بهار

بهار

-

-

10000

تکمیل زمین چمن دمق

تربیت بدنی

86/5

رزن

رزن

-

-

7500

 تکميل سالن ورزشی ويان

تربیت بدنی

86/8

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

550

-

 تکميل سالن ورزشی اسلام آباد

تربیت بدنی

86/8

ملایر

ملایر

-

435

-

تکمیل استادیوم شهید هرمزی تویسرکان

تربیت بدنی

87/2

تویسرکان

تویسرکان

-

-

13835

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

توچقاز

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

توانه

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

بهار

-

زاغه

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

نورآباد حاجیلو

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

-

آورزمان

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

ده پیاز

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

ده فول

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

کوزره

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

گنبد

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

ویان

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

-

باباپیر

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

رزن

-

خورونده

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

دستجرد

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

-

حسین آبادناظم

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

-

اشتران

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

رزن

-

سورتچین

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

میان ابه

50

6950

تکمیل پیست اسکی

تربیت بدنی

87/7

همدان

همدان

-

-

16000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

قهاوند

-

100

12000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

فامنین

ماماهان

60

12000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

فامنین

فامنین

-

60

12000

خوابگاه بهار

تربیت بدنی

87/4

بهار

بهار

-

400

-

احداث سالن 2000 نفره

تربیت بدنی

85/8

تویسرکان

تویسرکان

-

3632

-

تکمیل سالن 1500 نفره کبودراهنگ

تربیت بدنی

87/4

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

3273

-

تکمیل سالن ورزشی جنت آباد

تربیت بدنی

87/4

اسدآباد

اسدآباد

-

1607

-

تکمیل سالن روستایی داق داق آباد

تربیت بدنی

87/2

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

1150

-

تکمیل سالن ورزشی صالح آباد

تربیت بدنی

پرداخت انشعابات

بهار

صالح آباد

-

1208

-

سالن چند منظوره سولان

تربیت بدنی

 

همدان

-

سولان

1500

-

سالن چند منظوره شعبان

تربیت بدنی

 

نهاوند

-

شعبان

1500

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

ملایر

زنگنه

 -

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

کبودر آهنگ

قباق تپه

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

اسدآباد

اسدآباد

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

رزن

دمق

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

بهار

صالح آباد

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

نهاوند

 

برزول

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

همدان

همدان

-

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

تویسرکان

سرکان

-

1201

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

نهاوند

نهاوند

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (ازندریان)

تربیت بدنی

87/6

ملایر

ملایر

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

ملایر

ملایر

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

فامنین

فامنین

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (حصار علی آباد)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (بعثت)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

همدان

قهاوند

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (باباطاهر)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

 پيام شهدا
 آشنايي با اماكن ورزشي
Image
سالن ورزشی بانوان تویسرکان
این سالن در ضلع شمال شرقی شهرستان تویسرکان قرار دارد که کلنگ آن در سال 86 زده شده و از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری می باشد.
ادامه ...
 شهید شاخص ورزش کشور
 با جوانان
 لینک های مهم

 كلام روز
 گزارش تصویری
 
ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان-۱۷ خرداد ۴۰۲

بازدید استاندار از سالن ورزشی شهر پالیز شهرستان اسدآباد

آیین بازگشایی استخر شهید سلیمانی شهرستان اسدآباد

ادامه گزارش تصویری...
 سه شنبه ها با جوانان
 گزارش
 هواشناسى کمينه
Sky
دماي كنوني : 0C
رطوبت هوا :
جهت باد :
سرعت باد :
 اوقات شرعى کمينه

hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد