منوی اصلی
 پروژه های عمرانی ملی
نام پروژه

نام پروژه

مجري

تاريخ عقد قرارداد (ماه/سال)

نام محل اجرا

سطح زیربنا

شهرستان

شهر

روستا

سرپوشیده

روباز

جمع 

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

چشین

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

نگار

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

نوار

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

امیرآباد

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

دره مراد بیک

36

5970

6006

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

آجین

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

مهاجران

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

اصله

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

امزاجرد

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

بهادر بیک

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

بابانظر

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

پیروز پری

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

شرین سو

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

حسین آباد شاملو

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

طویلان سفلا

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

شورین

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

موسی آباد

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

شهرک

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

کرفس

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

کوهانی

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

گل تپه

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

 

ولاشجرد

50

8500

8550

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

کهکدان

1322

-

1322

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

بابان

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

جامیشلو

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

سیمین

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

انصار امام

50

6950

7000

احداث سالن چند منظوره 

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

قلعه قباد

1322

-

1322

احداث سالن چند منظوره 

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

امزاجرد

1201

-

1201

احداث خوابگاه ورزشکاران

تربیت بدنی

87/10

همدان

مریانج

 

2300

-

2300

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

 

1208

-

1208

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

87/3

همدان

همدان